Ron Eva đen dày 5mm | Ron mut eva đen đính băng keo 3mm | Xốp eva một mặt keo 2mm | Mut eva 2mm

    Ron Eva đen dày 5mm | Ron mut eva đen đính băng keo 3mm | Xốp eva một mặt keo 2mm | Mut eva 2mm

    Ron Eva đen dày 5mm | Ron mut eva đen đính băng keo 3mm | Xốp eva một mặt keo 2mm | Mut eva 2mm

    Thêm giỏ hàng thành công.